Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, je Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., se sídlem Godesberger Allee 149, 53170 Bonn, Spolková republika Německo, a Hiroshimastraße 17, 28, 10785 Berlín, Spolková republika Německo, zaregistrovaná dle německého práva dne 10. 2. 1954 u Okresního soudu v Bonnu, číslo reg. VR 2392, zastoupena v České republice zahraničním pobočným spolkem Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. - zastoupení v České republice, IČ: 14888343, se sídlem Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5, zapsaným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 1256.

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5, e-mailová adresa: fes@fesprag.cz

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

(a) identifikační a kontaktní údaje subjektu: jméno a příjmení, instituce, adresa instituce příp. trvalého pobytu, telefon a e-mail, a

(b) fotografie, zvukové a kamerové záznamy subjektu údajů pořízené na konferencích či jiných akcích pořádaných správcem.

4. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(a) Osobní údaje jsou od subjektu údajů získávány formou registrací na konference či jiné akce pořádané správcem nebo ve formě písemných prezenčních listin, které subjekt údajů vyplňuje a odevzdává správci na konferencích či jiných akcích pořádaných správcem, dále pak prostřednictvím pořízených fotografií a zvukových, kamerových záznamů na konferencích či jiných akcích pořádaných správcem.

(b) Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů – např. webových stránek veřejných, vzdělávacích, výzkumných institucí apod.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je:

(a) evidence správce za účelem následného vyúčtování jednotlivých akcí - konferencí, workshopů, seminářů aj.,

(b) evidence v databázi kontaktů správce za účelem nabízení služeb subjektu údajů, zejména za účelem informování subjektu údajů o konferencích či jiných akcích pořádaných správcem, o publikacích vydávaných správcem aj.,

(c) použití poskytnutých osobních údajů k sebeprezentaci správce, zejm. zveřejňování fotografií a zvukových nebo kamerových záznamů z konferencí či jiných akcí pořádaných správcem na webových stránkách správce, sociálních sítích používaných správcem (zejm. Facebook, YouTube) či propagačních nebo jiných reklamních materiálech správce.

6. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Osobní údaje, získané na základě Vámi uděleného souhlasu, profilujeme, k čemuž používáme automatický informační systém. Vyhodnocujeme pouze tematickou oblast Vašeho zájmu za účelem nabízení našich služeb, tedy zejména abychom Vás mohli informovat o našich konferencích či jiných akcích a publikacích.

7. ZPŮSOB A DOBA, PO JAKOU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

(a) Získané osobní údaje budou dále zpracovávány elektronicky.

(b) Získané osobní údaje budou zpracovány na adrese správce a jeho zastoupení:

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Godesberger Allee 149, 53170 Bonn, Spolková republika Německo,

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Hiroshimastraße 17, 28, 10785 Berlín, Spolková republika Německo,

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5,

a na serveru správce umístěném na pobočce správce na adrese Friedrich-Ebert-Stiftung, Rue du Taciturne 38, 1000 Brusel, Belgie.

(c) Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá dle platné právní úpravy povinnost správci je uchovávat.

(d) Osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem nabízení služeb a sebeprezentace správce budou zpracovány po dobu 10 let.

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

(a) Osobní údaje budou zpřístupněny správci, zpracovateli/zpracovatelům a jejich zaměstnancům či jiným pověřeným osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování.

(b) Se všemi zpracovateli má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a tím jsou zpracovatelé vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

(c) Zpracovatelem databáze umístěné na serveru správce fyzicky umístěném na pobočce správce na adrese Friedrich-Ebert-Stiftung, Rue du Taciturne 38, 1000 Brusel, Belgie je společnost tarent solutions GmbH, se sídlem Rochusstrasse 2-4, 53123 Bonn, Spolková republika Německo.

9. PRÁVA SUBJEKTU PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Řádné zpracování osobních údajů je pro správce důležité a ochrana osobních údajů je naprostou samozřejmostí.

Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Informace obsahují totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje, informujte nás prosím, a my je opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť správce má povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, nebo si přejete osobní údaje blokovat, informujte nás prosím.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

10. KDE MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Svá práva můžete uplatnit na korespondenční adrese: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice, Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5 nebo na e-mailové adrese: fes@fesprag.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Vyjádření a informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce.

Můžete se také obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz